KÖZADATKERESŐÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA


 1. Szervezeti, személyzeti adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
   Információ tartalom:
   Elérhetőségek
   Bemutatkozás
   Központi Szervezeti Egység
   Mini-Manó Bölcsőde
   Babóca bölcsőde
   Játékvár Bölcsőde
   Fecsegő-tipegők Bölcsőde
   Gyermekkert Bölcsőde
   Tücsök-lak Bölcsőde
   Katica Bölcsőde
   Biztos Kezdet Gyerekház

  2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
   Információ tartalom:
   Szervezeti felépítés

  3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
   Információ tartalom:
   Elérhetőségek

  4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend
   Információ tartalom:
   Elérhetőségek

  5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonban álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685 § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervezet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  10. A közfeladatot ellátott szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai
   Információ tartalom:
   Alapító okirat
   A JEB felettes szerve

 2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezet szabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.
   Információ tartalom:
   Jogszabályok
   SZMSZ
   Közérdekű adatok megismerése

  2. Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
   Információ tartalom:
   Időszakos gyermekfelügyelet
   Otthoni gyermekgondozás
   Játszóház és Palánta családi délután
   Biztos Kezdet Gyerekház
   Felfedező gyermek- játékos természettudomány labor
   Fejlesztő eszközök alapvető gyermekgondozási eszközök kölcsönzése
   Gyógypedagógiai és korai fejlesztés
   Idősek Átmeneti Otthona élelmezése
   Integrált szülő- csecsemő_kisgyermek knzultáció tanácsadás
   JÁSZER
   Népkonyha
   Prevenciós fejlesztő programok
   Pszichológus tanácsadás
   Szakképzés

  4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánkként és eljárás típusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése,hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadási ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatást és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatást az ügyfelet megillető jogokról, és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adódott kedvezmények.
   Információ tartalom:
   Beiratkozáshoz
   Házirend
   Szakmai program Tájékoztatás az időszakos gyermekfelügyelet térítési díjáról
   Tájékoztatás a bölcsődei térítési díjakról

  6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
   Adatnyilvántartás JEB

  7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
   Kiadványok:
   Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban
   Témája: Józsefvárosban működő bölcsődék szakmai munkájának bemutatása
   Ingyenes
   Hozzáférhető: www.bolcsode-bp08.hu

   Paragon – Újítások a nevelés-gondozás bölcsőjében, Józsefvárosban (angol nyelven)
   Témája: bölcsődés korú gyermekek étkeztetése
   Ingyenes
   Hozzáférhető: www.bolcsode-bp08.hu

   Receptkönyv – Ötletek bölcsődés korú gyermekek étkeztetéséhez
   Témája: Józsefvárosban működő bölcsődék szakmai munkájának bemutatása
   Ingyenes
   Hozzáférhető: www.bolcsode-bp08.hu

   Receptkönyv – Ötletek bölcsődés korú gyermekek étkeztetéséhez (angol nyelven)
   Témája: Józsefvárosban működő bölcsődék szakmai munkájának bemutatása
   Ingyenes
   Hozzáférhető: www.bolcsode-bp08.hu

  8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, a döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  9. Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő testületének nyilvános ülésének benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
   Állásajánlatok
   Tájékoztatás a nyári zárás időpontjáról
   Tájékoztatás a téli zárás időpontjáról
   Szakképzés
   Szakképzés

  11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk.
   Információ tartalom:

  12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.
   Információ tartalom:
   Ellenőrzések

  13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézkedésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.
   Információ tartalom:
   Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Miklós Péter
   elérhetősége: adatvedelem@bolcsode-bp08.hu

  14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
   Információ tartalom:
   Statisztikai adatgyűjtés eredményei

  15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.
   2023. augusztus 31. napjáig elutasított közérdekű adatigénylés nem volt.

  16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képző tényezőkkel együttesen
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezet szabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), mely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatgyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és kiterjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
   A JEB esetében nem értelmezhető.

 3. Gazdálkodási adatok

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.
   Információ tartalom:
   Költségvetési beszámoló 2023
   Költségvetési beszámoló 2022
   Költségvetési beszámoló 2021
   Költségvetési beszámoló 2020
   Költségvetési beszámoló 2019
   Költségvetési beszámoló 2018
   Költségvetési beszámoló 2017
   Költségvetési beszámoló 2016
   Költségvetési beszámoló 2015
   Költségvetési beszámoló 2014
   Költségvetés 2023
   Költségvetés 2022
   Költségvetés 2021
   Költségvetés 2020
   Költségvetés 2019
   Költségvetés 2018
   Költségvetés 2017
   Költségvetés 2016
   Költségvetés 2015
   Költségvetés 2014

  2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
   Információ tartalom:
   Foglalkoztatottak

  3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási programmegvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefogó beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével a szerződés mértéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügyelet esetén a vagyonpiaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.
   Információ tartalom:
   Szerződések 5 millió felett
   Bérleti szerződések

  5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösebb egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai, oktatási, kulturális, szociális-és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésére) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.
   A JEB esetében nem értelmezhető.

  8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
   Információ tartalom:
   Közbeszerzési információk