A JEB MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK


Törvények:

 • - Magyarország Alaptörvénye
 • - Magyarország éves költségvetéséről szóló törvénye
 • - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
 • - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
 • - A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
 • - A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
 • - A Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvény
 • - Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény
 • - A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
 • - Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
 • - Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • - A közfoglalkoztatásról és közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény
 • - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • - A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
 • - A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény


Kormányrendeletek:

 • - A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet
 • - A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII.17.) Korm. rendelet
 • - A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
 • - Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
 • - A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
 • - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
 • - A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet
 • - A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet
 • - A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet
 • - A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról szóló 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet


Ágazati rendeletek:

 • - A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet
 • - A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet
 • - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet
 • - A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet
 • - A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII.4.) SzCsM rendelet
 • - A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről szóló 62/2011. (VI.30.) VM rendelet
 • - A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet
 • - A különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló 36/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
 • - A pedagógiai szolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet
 • - A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet
 • - A munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló tárgyévi NGM rendelet
 • - A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet
 • - A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet
 • - A kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet
 • - A vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetők képzéséről szóló 25/2017. (X.18.) EMMI rendelet
 • - A bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatás nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 20/2017 (IX.18.) EMMI rendelet
 • - A gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 40/2018. (XII. 4.) EMMI rendelet


Önkormányzati rendeletek:

 • - Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete
 • - A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól szóló56/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet,
 • - A pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III.01.) önkormányzati rendelet,t
 • - Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelet


Egyéb szabályok, nemzetközi egyezmények:

 • - Az Európai Unió minden tagállamában az EK 93/43/EEC direktívája szerint, a közétkeztetőknek kötelező működtetni az élelmiszer biztonságra vonatkozó minőségbiztosítási rendszert, a HACCP-t
 • - Európai Szociális Karta (Torino, 1961. október 18.)
 • - az Egyesült Nemzetek Közgyűlése XXI. ülésszakán, 1966. december 16-án elfogadott Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya kihirdetéséről szóló 1976. évi 9. törvényerejű rendelet
 • - Gyermekjogi egyezmény (New York, 1989. november 20.)
 • - a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény
 • - ILO Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – ILO minimumstandardjai
 • - a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-220 szóló 80/2013. X. 16.) OGY határozat
 • - a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II. végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1672/2015. (IX. 22.) Korm. határozat
 • - H/3586. számú országgyűlési határozati javaslat az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.)
 • - A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról
 • - A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja (Magyar Bölcsődék Egyesülete, 2021)