Otthoni gyermekgondozás


A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék alapellátásán túli gyermeknevelést segítő szolgáltatása.

A bölcsőde a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42.§ értelmében és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 44.§ (1) bekezdés d) pontja alapján egyéb, gyermeknevelést segítő szolgáltatást, otthoni gyermekgondozást biztosíthat.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat a 235/2007. (V. 09.) számú Képviselő-testületi határozatban döntött a VIII. kerületben az otthoni gyermekgondozás működtetéséről.

Az otthoni gyermekgondozás alapvető célja, hogy a dolgozó vagy magára maradt szülőt segítse a gyermek otthoni felügyelete, gondozása biztosításával.

Szakirányú diplomával rendelkező munkatársak (kisgyermeknevelő, pedagógus, pedagógus munkatárs, felsőfokú szociális végzettség, felsőfokú egészségügyi végzettség) nyújtanak segítséget az arra rászoruló családoknak iker szülés esetén, vagy ha a szülő betegsége miatt nem képes a gyermek gondozására.

Az otthoni gyermekgondozás a családban élő hat éves kor alatti gyermekeket érintő ellátási forma, a gondozás a család otthonában kerül biztosításra a gyermek törvényes képviselőjével kötött írásos megállapodás alapján. A gyermekkel a kisgyermeknevelő egyedül nem maradhat a lakásban.
A szolgáltatás gyakorisága és időtartama a család igényeitől függő, a szülő munkarendjéhez igazodó. Otthoni gyermekgondozás szolgáltatást a hét mindennapján, szükség szerint biztosítunk.
A szakmai munka tartalma a gyermek életkorához, egészségi állapotához igazodó gondozás-nevelés, felügyelet.

Igénybevétel feltétele:

 • Budapest, VIII. kerületi lakcím;

Az otthoni gyermekgondozást ellátó kisgyermeknevelő feladata alapvetően a közreműködés és tanácsadás, besegítés, melynek alapján:

 • Közreműködik, tanácsot ad a gyermek pszichoszomatikus fejlődését elősegítő napirend kialakításához.
 • A nyugodt étkezéshez (szoptatáshoz) szükséges tárgyi, környezeti feltételek megteremtése, segítése, szükség esetén a gyermek etetése.
 • A gyermek alkalom szerinti pelenkázásának, öltöztetésének segítése, vagy annak megtanítása.
 • Nyugodt alvást biztosító feltételek megteremtése.
 • Fürdetéshez szükséges eszközök előkészítése, a gyermek fürdetésének segítése, vagy a gyermekfürdetése.
 • A gyermek életkorának, fejlettségének megfelelő játszóhely és játéktevékenység megszervezése, a szülők figyelmének felhívása a gyermek korának megfelelő eszközökre, játékokra.
 • A gyermek etetéséhez, korának megfelelő táplálék szükség szerinti elkészítésében való segítés, vagy az elkészítés megtanítása, a gyermek etetése.
 • A gyermek levegőztetése az időjárásnak megfelelően, a szülővel közösen.
 • Figyelemmel kíséri a gyermek testi, mozgás, értelmi, érzelmi fejlődését.
 • Figyeli a gyermekorvos, védőnő tanácsait, a preventív szűrések, kötelező oltások fontosságát, időpontját a szülőkkel tudatosítja, közreműködik az azokon való részvételen.

A kisgyermeknevelőtöbbek között köteles:

 • A napi eseményekrőlgondozási naplót vezetni.
 • Titoktartásával a családtagok és a gyermek személyiségi jogait tiszteletben tartani.
 • Ismernie kell a kompetencia határait, csak olyan munkát vállalhat fel, amit ismeretei alapján biztonsággal el tud látni.

Az otthoni gyermekgondozást ellátó kisgyermeknevelő jogai:

 • munkájával kapcsolatban megilleti az a jog, hogy hozzájusson a szükséges információkhoz,
 • munkája során a gyermekek érdekeit tartja elsődlegesnek, de ez nem sértheti, egyéni, magánéleti, állampolgári érdekeit és jogait,
 • a kisgyermeknevelő munkája során közfeladatot ellátó személynek minősül, védelemre jogosult a vele jogsértő, etikátlan bánásmóddal szemben.

Az otthoni gyermekgondozást ellátó kisgyermeknevelőnek nem feladata, a gyermek ruházatának tisztántartása, a lakás takarítása, rendben tartása, a szülők gyermekellátáson, munkaidőn túli kéréseinek teljesítése.

A megállapodásban foglaltak szerint a kisgyermeknevelő az ellátás időtartamának lejártakor a gyermeket a szülő, törvényes képviselő, közeli hozzátartozó, rokon vagy a szülő által megbízott nagykorú személy (olyan felnőtt, aki a gyermekkel kapcsolatban áll) gondjaira bízza. Megbízott személy esetén a szülő köteles gondoskodni a kisgyermeknevelő felé történő személyes bemutatásról.


Érdeklődés, igénybejelentés:

Lukácsné Ódor Olga szaktanácsadó
1082 Bp. Baross u. 112.
T: 06-1/210-9188; 06-1/303-1767, 06-20/240-7396
olgi.odor@bolcsode-bp08.hu, jeb@bolcsode-bp08.hu